„Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości”
Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-046/12
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1.


Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2.


Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Beneficjent:


Gmina Lutomiersk
Uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego
w Lutomiersku

Cele projektu:
 • Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej,
 • Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych,
 • Wzrost kompetencji kluczowych z języka polskiego, matematyki, naukowo-technicznych, informatycznych,
 • Zwiększenie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim,
 • Wzrost umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Termin realizacji:
 • I edycja - rok szkolny 2013/2014
 • II edycja - rok szkolny 2014/2015

W roku szkonym 2014/2015 Projekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć:
 • Polski inaczej – jak lepiej wyrażać własne myśli w mowie i piśmie (klasy I – 2 grupy, klasa III - 1 grupa),
 • Treningi matematyczne – polubić matematykę (klasy II – 2 grupy),
 • Z przyrodą za pan brat – mogę i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodniczych (klasy II/III – jedna grupa)
 • Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo-techniczne:
  • zajęcia z biologii (klasy I – 1 grupa),
  • zajęcia z fizyki (klasy III – 1 grupa)
 • Koło języka angielskiego zwiększające kompetencje posługiwania się językiem obcym (klasy III – jedna grupa)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – ECDL (klasy II – jedna grupa)
 • Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery (dwie grupy).
W roku szkonym 2013/2014 Projekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć:
 • Polski inaczej – jak lepiej wyrażać własne myśli w mowie i piśmie (klasy I – 3 grupy),
 • Treningi matematyczne – polubić matematykę (klasy II – 2 grupy),
 • Z przyrodą za pan brat – mogę i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodniczych (klasy II – jedna grupa)
 • Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo-techniczne:
  • zajęcia z biologii (klasy I – 1 grupa),
  • zajęcia z fizyki (klasy III – 1 grupa)
 • Koło języka angielskiego zwiększające kompetencje posługiwania się językiem obcym (klasy III – jedna grupa)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – ECDL (klasy II – jedna grupa)
 • Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery (dwie grupy).

Rekrutacja:
 • Przeprowadzona zostanie na terenie szkoły 2 krotnie: IX 2013, IX 2014
 • Kryteriami wyboru będą: wyniki nauczania, testy diagnostyczne, miejsce zamieszkania, status rodziny, kolejność zgłoszeń.

Koordynator projektu:
p. Renata Mielczarek

Web Template created using Cool Template