Treningi matematyczne – polubić matematykę

Celem zajęć jest niwelowanie dysproporcji edukacyjnych, poprawa wyników nauczania
z matematyki oraz wzrost kompetencji matematycznych.

W zajęciach biorą udział dwie ośmioosobowe grupy uczniów klas drugich.
W programie zajęć znajdują się między innymi:
  • wykonywanie operacji rachunkowych na liczbach wymiernych
  • własności figur geometrycznych
  • upraszczanie wyrażeń algebraicznych
  • rozwiązywanie równań
  • kreślenie i konstrukcja podstawowych figur
  • czytanie tekstu matematycznego ze zrozumieniem
  • analizowanie treści zadań

Zajęcia te prowadzi p. Aneta Grzelak


W ostatnich miesiącach na zajęciach tych uczniom przydzielano zadania dostosowane do ich indywidualnych możliwości. Były to zadania elementarne i na poziomie podstawowym. Zrealizowano następującą tematykę:
1) Własności funkcji liczbowej
2) Pole powierzchni graniastosłupa
3) Objętość graniastosłupa
4) Pole powierzchni i objętość ostrosłupa
5) Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów.
6)Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów.
7)Charakterystyki liczbowe danych statystycznych.
8)Test kompetencyjny, podsumowanie działań.
9)Praca indywidualna z wykorzystaniem kart pracy przygotowanych przez nauczyciela oraz plansz dydaktycznych w wersji drukowanej +CD i plansz interaktywnych.

W ostatnim semestrze na zajęciach Treningi matematyczne rysowaliśmy siatki graniastosłupów i ostrosłupów, obliczaliśmy ich pola powierzchni i objętości, zamienialiśmy jednostki objętości. Wykonywaliśmy zadania związane z odczytywaniem i przedstawianiem danych statystycznych różnymi sposobami. Wszystkie zadania dostosowane były do indywidualnych możliwości uczniów. Pracowaliśmy w grupach i indywidualnie.

26.06.2015r.


W ostatnich miesiącach na zajęciach tych uczniom przydzielano zadania dostosowane do ich indywidualnych możliwości. Były to zadania elementarne i na poziomie podstawowym. Zrealizowano następującą tematykę:
1) Zastosowanie równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
2) Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne.
3) Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.
4) Zastosowanie układów równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
5) Symetria osiowa.
6) Symetria środkowa.
7) Funkcja liczbowa i jej wykres.
8) Własności funkcji liczbowej.
9) Praca indywidualna z wykorzystaniem kart pracy przygotowanych przez nauczyciela oraz plansz dydaktycznych w wersji drukowanej +CD i plansz interaktywnych.

31.03.2014r.


W zajęciach wyrównawczych z matematyki uczestniczyło 4 uczniów klasy 2a, 4 uczniów klasy 2c oraz 8 uczniów klasy 2b. Na lekcjach tych uczniom przydzielano zadania dostosowane do ich indywidualnych możliwości. Były to zadania elementarne i na poziomie podstawowym. Zrealizowano następującą tematykę:
1. Diagnoza wstępna.
2. Liczby naturalne w systemie rzymskim.
3.4. Własności potęgowania.
5.6. Własności pierwiastkowania.
7. Symetralna odcinka i dwusieczna kąta.
8. Okrąg opisany na trójkącie.
9. Okrąg wpisany w trójkąt.
10.11. Działania na wyrażeniach algebraicznych.
12. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.
13.14 . Równania pierw¬szego stopnia z jed¬ną niewiadomą.
15.16. Zastosowanie równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

28.01.2014r.


Prowadzone przez p. Anetę Grzelak zajęcia mają na celu wyposażenie uczniów
w podstawową wiedzę i umiejętności matematyczne, ukazanie przydatności wiedzy
i umiejętności matematycznych w życiu codziennym.
We wrześniu i październiku uczniowie wykonywali operacje rachunkowe na potęgach
i pierwiastkach, zarówno sposobem pisemnym jak i przy użyciu kalkulatora.

25.11.2013r.


W listopadzie uczniowie kształtowali swoją wyobraźnię przestrzenną, znajomość podstawowych figur geometrycznych.

29.10.2013r.

Web Template created using Cool Template